قابل استفاده به عنوان ریبون کنترلر و پیچ کنترلر روی مدلهای :

KORG Pa1x

Korg Pa800

KORG Pa2x

KORG pa3xle

KORG Pa600

KORG Pa900

YAMAHA  A3000

YAMAHA S970

Tyros SERIES